Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IDESCU.PL

Definicje:

 Sklep Internetowy sklep.idescu.pl idescu.pl, idescu.com, idescu.eu  prowadzony w formie aplikacji mobilnej pod nazwą „Idescu” przez Kaja-Tex Bartłomiej Kasiński z siedzibą w Borku (62-872) przy 
ul. Działkowej 9, NIP 7781029082, REGON 630412781, adres poczty elektronicznej: [email protected]; aplikacja mobilna dostępna jest pod nazwą „iDESCU lub „iDESCU HOME” do nieodpłatnego pobrania z platformy dystrybucji cyfrowej App Store i Google Play na urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych iOS i Android;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego idescu.pl;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego idescu.pl, w tym osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto Klienta  – konto Klienta pozwalające na korzystanie ze Sklepu Internetowego idescu.pl, w tym wyświetlanie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia. Konto Klienta powiązane jest z indywidualnym numerem urządzenia końcowego, za pośrednictwem którego Klient przegląda asortyment Sklepu Internetowego idescu.pl

 § 1 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

Działalność sklepu Internetowego idescu.pl nakierowana jest na realizację indywidualnych zamówień i potrzeb Klientów. Narzędzia konfiguracyjne dostępne w Sklepie internetowym idescu.pl nie mogą być wykorzystywane przez podmioty profesjonalne zajmujące się w swojej działalności dostarczaniem lub projektowaniem kompozycji okiennych (firany, zasłony, rolety). Tym podmiotom Sklep internetowy idescu.pl oferuje współpracę na indywidualnie uzgodnionych zasadach.

1. Niniejszy regulamin określa:

1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym idescu.pl;

2. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego idescu.pl;

warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Sklep Internetowy idescu.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego idescu.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego idescu.pl, w przypadku aplikacji mobilnej niezbędne jest urządzenie końcowe typu smartfon lub tablet z dostępem do sieci internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 10 Mb/s , system operacyjny Android w wersji nie niższej niż 11 lub system operacyjny iOS w wersji nie niższej niż 15.4 i przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, lub Safari w aktualnej wersji.
Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego idescu.pl na komputerze (PC lub laptop), w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego idescu.pl na komputerze, niezbędny jest dostęp do sieci internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 10 Mb/s , przeglądarką internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, w aktualnej wersji.

Do rejestracji w Sklepie Internetowym idescu.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego idescu.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego idescu.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego idescu.pl lub ich elementy techniczne.
Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w Sklepie Internetowym idescu.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu.
§2. Rejestracja

Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym idescu.pl umożliwia Klientowi:
a) Wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów;

b) Zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera, jeżeli takowy jest aktualnie wydawany;

c) Korzystanie z aktualnie przysługujących kodów rabatowych;

d) Korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym idescu.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić za pomocą aplikacji mobilnej formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub pseudonim, adres, e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sklep Internetowy idescu.pl, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
Rejestracja w Sklepie Internetowym idescu.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego idescu.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sklepem Internetowym idescu.pl umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym idescu.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym idescu.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Usunięcie konta nie wpływa na realizację zamówienia będącego w trakcie realizacji.
W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego idescu.com należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem: [email protected]. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Sklepem Internetowym idescu.pl o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
Klient może korzystać z niektórych usług Sklepu Internetowego idescu.pl, w szczególności wskazanych poniżej, wyłącznie po zarejestrowaniu lub zalogowaniu się na swoje Konto:
a. korzystanie z narzędzi do projektowania, o ile ma zamiar zachować efekty prac z narzędziami, w tym zapisać je, przechowywać, udostępniać innym lub drukować,

b. sporządzenie i zapisywanie listy zakupów.

9. Sklep Internetowy idescu.pl zapewnia możliwość zrobienia 15 wycen kompozycji okiennych bez zakładania Konta Klienta. Założenie Konta Klienta daje możliwość zrobienia kolejnych 20 wycen bez potrzeby składania zamówienia.

10. Sklep Internetowy idescu.pl może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Klienta zarejestrowanego w przypadku, gdy: 
a) Klient, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w sklepie, 
b) Klient zamieszcza w sklepie treści bezprawne, 
c) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, 
d) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

e) Klient wykorzystuje aplikację niezgodnie z jej przeznaczeniem tj. do składania zamówień w Sklepie internetowym idescu.pl

 § 3 
INFORMACJE O PRODUKTACH 

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu, produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego idescu.pl są produktami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji Klienta i służą do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb, w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Oferowanym produktem na stronie Sklepu Internetowego idescu.pl są kompozycje okienne w rodzaju firany, zasłony, rolety, które Klient samodzielnie konfiguruje, w ramach dostępnych opcji konfiguratora.
 Opcje konfiguratora w Sklepie internetowym idescu.pl stanowią wyłącznie narzędzie pomocnicze dla Klienta w celu konfiguracji rozmiarów zamawianych kompozycji okienny (firan i/lub zasłon i/lub rolet) i wymiary podane przez nią mają wyłącznie charakter poglądowy.   Klient zobowiązany jest do wykonania pomiarów wysokości i szerokości zamawianych firan i/lub zasłon samodzielnie przy użyciu niezbędnych do tego narzędzi. 
 Generowane w Sklepie internetowym wizualizacje kompozycji okiennych jak i obrazy tekstur tkanin mają charakter wyłącznie poglądowy. Celem upewnienia się co do wzoru i koloru danej tkaniny Sklep internetowy idescu.pl rekomenduje zamówienie próbek tkanin przed złożeniem zamówienia docelowych kompozycji okiennych.  Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu Internetowego idescu.pl są w walucie określonej na stronie Sklepu Internetowego i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej właściwymi przepisami.
Z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu, ceny produktów na stronie Sklepu Internetowego idescu.pl, kształtują się podczas wybierania opcji konfiguracji. Cena produktu jest zależna od wyboru przez Klienta parametrów produktu takich jak model, jego rozmiar (długość i szerokość), materiał, kolor, i inne opcje dodatkowe np. rodzaj wykończenia.
Całkowita wartość zamówienia dla kompozycji okiennych, o których mowa w ust. 2 powyżej, przedstawiana jest na stronie Sklepu Internetowego idescu.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru opcji i formy płatności.
Ceną wiążącą i ostateczną dla kompozycji okiennych, o których mowa w ust. 2 powyżej, jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego idescu.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Cena nie zawiera kosztu dostawy, który podawany jest Klientowi osobno w chwili składania zamówienia.
Dodatkowe informacje o oferowanym produkcie i usługach można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu Sklepu Internetowego określony na stronie idescu.pl w godzinach pracy infolinii, lub pisząc na adres mailowy: [email protected]
W swojej ofercie Sklep Internetowy idescu.pl posiada także:
a/ gotowe kompozycje okienne w postaci firan, zasłon i rolet, które zostały uprzednio zamówienie przez innych Klientów a następnie zwrócone do Sklepu internetowego idescu.pl. Kompozycje te nie stanowią towaru fabrycznie nowego. Mogą być na indywidualne żądanie Klienta dostosowane do jego potrzeb. W tym celu przed złożeniem zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym idescu.pl w trybie wskazanym w ust. 8 powyżej.

b/ gotowe kompozycje okienne i inne elementy wyposażenia wnętrz.

Z zastrzeżeniem ust. 9 lit. a niniejszego paragrafu, wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym idescu.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 § 4 
ZASADY ZAMAWIANIA PRODUKTÓW 

 I.  PRODUKTY REALIZOWANE ZGODNIE Z INDYWIDUALNYM ZAPOTRZEBOWANIEM  

Składanie zamówień na stronie Sklepu Internetowego idescu.pl może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta.
By złożyć zamówienie na produkty realizowane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem, Klient musi podjąć następujące kroki:
zmierzyć samodzielnie wielkość (długość i szerokość) kompozycji okiennej (firan i/lub zasłon i/lub rolet) poglądowo wykorzystując konfigurator według własnego uznania w ramach dostępnych opcji konfiguratora (tj. wprowadzić do konfiguratora określone parametry produktu: długość, szerokość, rodzaj materiału, kolor),
złożyć zamówienie na skonfigurowany produkt poprzez naciśnięcie opcji „Zamówienie".
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu złożenia zamówienia. Wprowadzanie zmian do złożonego zamówienia, o ile będzie to możliwie biorąc pod uwagę stan realizacji zamówienia, realizowane jest wyłącznie poprzez kontakt za pośrednictwem Konta Klienta bądź telefonicznie.
II. PRODUKTY gotowe

 

4. Po dokonaniu wyboru produktu z oferty produktów gotowych Sklepu internetowego idescu.pl, Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka i wybór liczby produktów.

5. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w aplikacji.

   

 Część wspóLna dla produktów zamawianych według indywidualnego zapotrzebowania i gotowych 

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego idescu.pl wszystkich niezbędnych danych lub po poprawnym zalogowaniu się, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) sposobu dostawy,

e.) uwagi do zamówienia - informacje dodatkowe zgłoszone przez Klienta.

Po złożeniu zamówienia generowany jest numer zamówienia, który w jednoznaczny sposób identyfikuje zamówienie. Numer ten jest niezbędny do dokonania płatności za zamówiony towar oraz jest pomocny w kontaktach ze Sklepem Internetowym idescu.pl.
Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczną zwrotną odpowiedź na podany adres e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Klienta płatności.
Sklep Internetowy idescu.pl zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem pod wskazany przez niego numer telefonu, bądź adres e-mail w celu uzupełnienia, bądź potwierdzenia danych przekazanych w formularzu zamówienia.
Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego idescu.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, poza sytuacjami związanymi z planowymi lub awaryjnymi przerwami w funkcjonowaniu serwisu.
Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym idescu.pl dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
W przypadku skonfigurowania zamówienia i nieopłacenia go w terminie dane zamówienie po upływie 24 godzin zostanie przez Sklep Internetowy idescu.pl usunięte.
W przypadku gdy Sklep internetowy nie jest w stanie zrealizować złożonego zamówienia na skutek braku u dostawcy wybranych przez Klienta tkanin, Sklep internetowy idescu.pl poinformuje o tym niezwłocznie Klienta na podany adres e - mail oraz zwróci Klientowi, w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia, pełną kwotę wpłaconych przez Klienta środków tytułem złożonego zamówienia. Postanowienia § 7 mają odpowiednie zastosowanie.
 § 5 
DOSTAWA I PŁATNOŚCI 

Zamówiony przez Klienta towar zostanie wysłany po jego opłaceniu (płatność „z góry”).
Sklep internetowy idescu.pl akceptuje następujące metody płatności:
płatność kartą płatniczą (debetową) lub kredytową za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego,
płatność przelewem elektronicznym (e-transfer, e-przelew) za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego,
Sklep Internetowy idescu.pl oczekuje na płatność do 24 godzin od daty zamówienia. W przypadku braku wpłaty przez Klienta pełnej kwoty za zamówienie we wskazanym terminie, Sklep Internetowy idescu.pl anuluje zamówienie.
Dniem dokonania płatności jest dzień otrzymania potwierdzenia zaakceptowanej płatności od zewnętrznego operatora płatniczego, za pośrednictwem którego Klient realizował płatność.
W przypadku gdy na skutek błędu systemu informatycznego okaże się, że cena składanego przez Klienta zamówienia została obliczona błędnie i jest oczywiście za niska lub za wysoka, Sklep internetowy idescu.pl zwróci Klientowi nadpłaconą część ceny w terminie 5 dni od daty złożonego zamówienia, w przypadku gdy cena była za wysoka (postanowienia § 7 mają odpowiednie zastosowanie) lub skontaktuje się niezwłocznie z Klientem w celu podania prawidłowej ceny za złożone zamówienie, w przypadku gdy cena była za niska i potwierdzenia czy Klient, po uzyskaniu informacji o prawidłowej wysokości ceny w dalszym ciągu jest zainteresowany realizacją zamówienia. W przypadku braku zainteresowania realizacją zamówienia Sklep internetowy idescu.pl zwróci wpłaconą cenę w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia lub oczekiwał będzie na dopłatę różnicy. Postanowienia ust. 3 i kolejne mają zastosowanie.
Sklep Internetowy idescu.pl po złożeniu zamówienia wystawia paragon lub fakturę. Jeśli Klient żąda faktury powinien uzupełnić dene celem umożliwienia wystawienia faktury. (podać numer NIP oraz nazwę firmy przy składaniu zamówienia). Faktura zostaje wysłana do Klienta drogą mailową lub tradycyjną wraz z zamówieniem. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail. W przypadku faktury elektronicznej zostanie wysłana w terminie 7 dni od daty realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia podany w aplikacji mobilnej przy składaniu zamówienia jest terminem przewidywanym. Sklep Internetowy idescu.pl dołoży należytej staranności by zamówiony przez Klienta towar dostarczony został na adres wskazany w zamówieniu w terminie przewidywanym, nie później jednak niż do 40 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za złożone zamówienie,
Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów dostawy:
przesyłka kurierska za pobraniem,
odbiór osobisty w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kaliska 45
Po otrzymaniu przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności kuriera lub pracownika Sklepu internetowego idescu.pl w przypadku odbioru osobistego. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
 § 6 
RĘKOJMIA I REKLAMACJE 

Wszystkie produkty oferowane w sklepie objęte są rękojmią Sklepu Internetowego idescu.pl za wady fizyczne i prawne.
Konsument jest zobowiązany korzystać z kompozycji okiennych zgodnie z zasadami użytkowania danego rodzaju kompozycji okiennych. Zasady pielęgnacji kompozycji okiennych opisane są na na karcie informacyjnej materiału.
W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.idescu.pl lub na zasadach wskazanych w ust. 5 poniżej.
Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacji Sklep Internetowy idescu.pl przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowisko uwzględniające bądź nieuwzględniające reklamację.
W przypadku wysyłki reklamowanego towaru, powinien on zostać należycie zabezpieczony na czas transportu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji oraz informację o numerze rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona kwota zakupu, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Sklep Internetowy idescu.pl, niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe Sklep Internetowy idescu.pl zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep Internetowy idescu.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep internetowy idescu.pl w wysokości przesyłki ekonomicznej według aktualnego cennika Poczty Polskiej zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym paragrafie.
Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep Internetowy idescu.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony a Sklep Internetowy idescu.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sklep Internetowy idescu.pl odeśle towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 § 7 
ZWROT NALEŻNOŚCI 

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rachunek bankowy Sklepu internetowego idescu.pl, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem bankowym, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego idescu.pl identyfikacja rachunku bankowego jest niemożliwa, Sklep Internetowy idescu.pl zwróci się do Klienta z wnioskiem przesłanym na podany w trakcie zamówienia adres e-mail o potwierdzenie numeru rachunku bankowego, w celu zwrotu należności.
 § 8 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Z zastrzeżeniem tych produktów, o których mowa w § 3 ust. 9 niniejszego regulaminu, które nie zostały na indywidualne żądanie Klienta dostosowane do jego zindywidualizowanych potrzeb oraz z postanowień ust. 2 poniżej, wszystkie produkty znajdujące się w asortymencie sklepu są produktami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według konfiguracji Klienta i/lub służą do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb, w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z tej przyczyny Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

2. Bez względu na postanowienia ust. 1 Sklep internetowy Idescu.pl, pomimo braku obligu prawnego, oferuje Klientowi możliwość zwrotu pierwszego zamawianego produktu zrealizowanego według indywidualnej konfiguracji Klienta w tym tych, o których mowa w § 3 ust. 9 dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb Klienta, za potrąceniem 10% wartości tego zamówienia. Prawo to nie przysługuje dla kolejnych zamówień realizowanych przez Sklep internetowy idescu.pl według konfiguracji Klienta. Z przyznanego prawa Klient może skorzystać zgodnie z zasadami wskazanymi w ustępach poniższych.

3. W odniesieniu do produktów, o których mowa w § 3 ust. 9 niniejszego regulaminu, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym idescu.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 poniżej.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, zakupionego produktu w posiadanie.

5. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sklep internetowy idescu.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może wydrukować wzór znajdujący się w Załaczniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Sklep internetowy idescu.pl zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu od Klienta produktów, zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu.

7. Zwrot płatności następuje w przy użyciu takiego samego sposóbu zapłaty jakiego użył Klient.

8. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient, przy czym Klient jest uprawniony do zwrotu produktu osobiście w Ostrowie Wlkp, ul. Kaliska 45.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 § 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sklepem Internetowym idescu.pl.
Produkty prezentowane na stronach Sklepu internetowego idescu.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Większość produktów wykonywana jest na indywidualne zamówienie Klienta.
Sklep Internetowy idescu.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez osobę korzystającą ze sklepu oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sklepem internetowym idescu.pl, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.
Pod adresem  https://ec.europa.eu/consumers/odr  konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.idescu.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 września 2022 roku.
Sklep Internetowy idescu.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie Internetowym idescu.pl zmienionego regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian są realizowane na zasadach dotychczasowych.
Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie „  Polityka Prywatności  ”.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego idescu.pl

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy) 

Adresat:  Kaja-Tex Bartłomiej Kasiński

Ul. Kaliska 45

63-400 Ostrów Wlkp.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy zakupu

Data zawarcia umowy: ……………………………….

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………….

Adres konsumenta: …...………………………….

Data, Podpis konsumenta: ……………………………….

 

 

(*)    Niepotrzebne skreślić.   

Copyright © 2013-obecnie Magento. Wszelkie prawa zastrzeżone.